The best English as a foreign language courses in United Kingdom

Emma Services works in a partnership with Training Centre Raya London to deliver high quality services also, to those who are interested in improving their English language.

We offer all levels of general English courses. We focus on the success of our students and use individual approaches and the latest methods of teaching English as a foreign language. We have developed a special program for learning English by people over the age of 40 and use a wide variety of additional materials to help our students learn. Furthermore, for their convenience, our courses are highly flexible and can be delivered online or on campus.

We regularly check the progress of our students so that they can be sure of their success and development.

We also use visual learning methods so that the criteria for success are clear to students and teachers.We offer additional lessons for those of our students who need individual English language training with a private English teacher.

A specially trained person monitors the quality of teaching and checks it regularly so that we can provide our students with the best and most successful training.

Най-добрите курсове по английски език като втори чужд език в Обединеното кралство

Emma Services работи в сътрудничество с Учебен център „Рая“ Лондон, за да помага и на тези от Вас, които имат желание да подобрят нивото си на английски език.

Предлагаме всички нива на общообразователни курсове по английски език. Ние се фокусираме върху успеха на нашите ученици и използваме индивидуалния подход и най-новите методи за обучение на английски език като чужд език. Разработихме специална програма за изучаване на английски език от хора над 40-годишна възраст и използваме голямо разнообразие от допълнителни материали, които да подпомогнат нашите студенти в обучението им.

За удобството на всички наши студенти, курсовете се предлагат в онлайн или присъствена форма на обучение, според техните предпочитания.

Проверяваме редовно напредъка на нашите студенти, за да могат да бъдат сигурни в техния успех и развитие и използваме методите за визуално учене, така че критериите за успех да са ясни за учениците и учителите.

Предлагаме допълнителни уроци за тези от нашите студенти, които се нуждаят от индивидуално обучение по английски език с частен учител по английски.

Специално обучен човек следи за качеството на преподаване и редовно го проверява, за да можем да осигурим на нашите ученици най-доброто и успешно обучение.